Archaeplastida (Land Plants, Algae etc.)

 

(unranked): Chlorophyta (Green Algae)

 

(unranked): Embryophyta (Land Plants)

Division: Bryophyta (Non-vascular Plants)

Division: Tracheophyta (Vascular Plants)

 

(unranked): Rhodophyta (Red Algae)